„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenia

Warsztaty rękodziała

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy otrzymało z Gminy Łapsze Niżne dofinansowanie na realizacje projektu pt. „Zostawić ślad-warsztaty lokalnego rękodzieła” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne w roku 2017.

Podsumowanie dotychczas zrealizowanych działań oraz przedstawienie działań planowanych

W grudniu ubiegłego roku LGD Spisz – Podhale ogłosiło pierwsze nabory wniosków na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej oraz na infrastrukturę rekreacyjną. W sumie 4 nabory na łączną kwotę 2 630 000zł. Złożonych zostało łącznie 35 wniosków na kwotę ponad 3,9 mln  (w tym  4 na infrastrukturę, 14 na podjęcie i 17 na rozwój działalności gospodarczej), z czego 17 wniosków zostało wybranych przez Radę LGD Spisz – Podhale do finansowania.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie zadań w ramach mikroprojektu

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach I i III osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 na realizację mikroprojektu: „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” umowy o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062.