„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

slgdsp_logo.jpg

nowotarski_logo3.jpg

tatrzanski_logo3.jpg

bukowinat_logo3.jpg

lapszenizne_logo3.jpg

nowytargg_logo3.jpg

Formularz wniosku o zaliczkę

17-05-2010 r.

Wniosek o zaliczkę wraz z instrukcją wypełniania

Informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 44/2010 z dnia 7 maja 2010 w sprawie wprowadzenia sposobu udostępniania oraz trybu rozpatrywania wniosku o zaliczkę na operację realizowane z udziałem środków EFRROW w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych, Zwiększanie war

Kalendarz imprez

Na obszarze działania  Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy odbywa się wiele imprez kulturalno-folklorystycznych, często o znaczeniu międzynarodowym. Są one najlepszą okazja do poznania stroju, gwary, tańca i innych elementów kultury ludowej regionu Spisza i Podhala.

Przebieg oceny wniosków

Wnioski złożone w biurze LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, w ramach naborów na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ogłaszanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w pierwszej kolejności oceniane są przez Radę LGD.

Rada ocenia projekty pod kątem ich zgodności z LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) a więc zgodności z planowanymi w startegii przedsięwzięciami i zgodności z celami zawartymi w strategii.

spisz_info_178.jpg

nowa_biala_178.jpg

dursztyn_178.jpg

niedzica_178.jpg

krempachy_178.jpg

naspiszu_logo_178.jpg

ARiMR_logo_v2.jpg

MRiRW_logo.jpg

UE_logo_v2.jpg

Leader_logo.jpg

UMWM_logo.jpg

INTERREG_PL-SK_logo_male.jpg