„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Aktualności

Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
 
W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia celów osi 3. Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania.
 
Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
 
Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR.
 
Aby lokalna społeczność mogła skorzystać z dobrodziejstw podejścia Leader, na danym obszarze musi funkcjonować LGD wybrana przez Samorząd Województwa do realizacji opracowanej przez nią LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.
 
Lokalna Strategia Rozwoju powstała na potrzeby realizacji osi 4 Leader w ramach Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Obejmuje obszar trzech gmin tj. Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne. Spisz leży w południowej części województwa małopolskiego w powiatach nowotarskim i tatrzańskim. Obejmuje łącznie powierzchnię 466 km2 . Cały obszar objęty strategią charakteryzuje się wyjątkową kulturą, obyczajowością i tradycjami występującymi tylko tutaj, co świadczy o jego odrębności. Dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, jak i położenie geograficzne (teren górski, bliskość granicy ze Słowacją) sprawia że region ten jest atrakcyjny turystycznie. Aby polepszyć standard życia mieszkańców Spisza i okolicy, należy wykorzystać zasoby, którymi obszar ten dysponuje – niezwykłe walory przyrodnicze, kulturowe czy ogromny kapitał ludzki. W związku z tym wszystkie podejmowane przez naszą LGD kroki nieodzownie związane są z rozwojem i ochroną tych bogactw.

Lokalna Strategia Rozwoju została przez stowarzyszenie tak opracowana, aby realizowane na jej podstawie działania przyczyniły się do osiągnięcia 4 celów ogólnych:
Cel 1 – Polepszenie jakości życia mieszkańców Spisza i okolicy głównie poprzez rozwój turystyki
Cel 2 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Cel 3 – Mieszkańcy Spisza i okolicy społeczeństwem reprezentującym wysoki poziom intelektualny
Cel 4 – Wzmocnienie Spisza jako regionu otwartego.
 
POBIERZ  -
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Spisza i Okolicy

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                 
Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m. in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.