„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do współpracy i dofinansowania dobrych pomysłów.

Po wyborze przez Urząd Marszałkowski Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w dniu 14 lipca 2009r podpisaliśmy z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR.
Budżet na cały okres programowania wynosi 6, 5 mln zł.

Z puli unijnych pieniędzy mogą skorzystać rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników, stowarzyszenia, kościoły, organizacje, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na obszarze działania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Nabór wniosków o dofinansowanie lokalnych pomysłów będzie ogłaszany na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy Wnioski rozpatrywane będą w 4 kategoriach:

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” - Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem.
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej na obszarze objętym LSR, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na tym obszarze.

- „Odnowa i rozwój wsi” – Działanie będzie wpływać na poprawę, jakości życia na obszarze objętym LSR przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie tego obszaru. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycji obszaru.
- „Małe Projekty” – W ramach tego działania mogą być realizowane operacje, które nie kwalifikują sie do wsparcia w ramach działań wymienionych wyżej, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielanej przez Unię może wynieść do 75% grantu, przy czym wnioskujący musi dysponować wkładem własnym wysokości 25%.