„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: KIEROWNIK BIURA

(opublikowano 20.08.2019 r.)

Zarząd Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik biura

 1. Nazwa i adres LGD:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik biura

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Bezpośredni przełożony: Zarząd LGD

 1. Wymagania konieczne:
 1. Wykształcenie wyższe
 2. Udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy oraz udokumentowane doświadczenie w koordynacji lub zarządzaniu projektami finansowanymi ze  środków Unii Europejskiej;
 3. Znajomość przepisów prawnych krajowych i unijnych oraz programów operacyjnych dotyczących w szczególności okresu programowania PROW 2014-2020,
 4. Posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 5. Praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
 6. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie,
 7. Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 8. Znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 9. Znajomość procedur administracyjnych i przepisów kadrowych,
 10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 11. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 12. Umiejętność pracy w grupie.
 1. Wymagania pożądane:
 1. Bardzo dobra organizacja pracy,
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 3. Otwartość na nowe wyzwania;
 4. Prawo jazdy kat. B
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie bieżących spraw LGD,
 2. Współpraca z organami LGD w zakresie realizacji LSR oraz wykonywanie uchwał tych organów.
 3. Ogłaszanie naborów wniosków w ramach LSR zgodnie z harmonogramem,
 4. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia organów LGD oraz obsługa posiedzeń i spotkań organów LGD,
 5. Nadzór nad pozostałymi pracownikami Biura,
 6. Opracowywanie planów i harmonogramów działania oraz sprawozdań merytorycznych,
 7. Planowanie i koordynacja projektów współpracy,
 8. Organizowanie i udział w wydarzeniach związanych z działalnością LGD,
 9. Sprawowanie pieczy nad urządzeniami technicznymi i pomieszczeniami
 10. Opracowywanie i redagowanie wewnętrznych materiałów informacyjnych,
 11. Pozyskiwanie środków pomocowych, dotacji budżetowych, dotacji z jednostek samorządu terenowego, z funduszy unijnych itp. na realizację zadań Stowarzyszenia,
 12. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych wydanych przez uprawnione organy kontrolne w odniesieniu do całokształtu działalności Biura ,
 13. Realizowanie innych zadań zleconych dodatkowo przez Zarząd
 14. Współpraca z mediami w zakresie informowania o postępach w realizacji LSR zgodnie z harmonogramem zawartym w planie komunikacji,
 15. Prowadzenia doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych Konkursów,
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. Życiorys i list motywacyjny,
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 1. Zakres odpowiedzialności
 1. Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów,
 2. Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności                        i obowiązków,
 3. Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw,
 4. Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw,
 5. Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
 6. Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 7.  Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiścielub pocztą za potwierdzeniem odbioru w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale, 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 w dniach: poniedziałek-piątek w godz. 8.00-14.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do biura.

 

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. List motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135z pn. zm.)

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu wraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. kadr i projektów” w terminie do 3 września 2019 r. do godz. 14:30.

Inna dodatkowe informacje: Zespół Kwalifikacyjny przeprowadzi nabórw dwóch turach:

 1. Pierwszy etap polegać będzie na analizie formalnej dokumentów i ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do etapu drugiego,
 2. Drugi etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów przeprowadzonej w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu pisemnego do etapu drugiego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu pisemnego. Lista kandydatów zostanie umieszczona na stronie www.spisz.org oraz na tablicy ogłoszeń LGD w Nowym Targu. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w biurze LGD Spisz-Podhale zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Stowarzyszenie nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów poza ogłoszeniem naboru oraz dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Nabor_Kierownik_biura.pdf746.25 KB