„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 6/2019 - PODEJMOWANIE

(opublikowano 12 sierpnia 2019 r.)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje  o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków:    od 26 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r.  do godziny 14:30

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.1) Wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie: (1.1.8) Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 6 szt., w tym:

- w ramach  branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru,

- operacji wykorzystujących lokalne zasoby.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 480 000,00 zł

Wysokość ryczałt - premii: 80 000,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych w formie ryczałt-premia.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.    Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.    Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3.    Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.    Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

5.    Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1.    WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.

2.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

1.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

3.    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.    Ogłoszenie o naborze nr 6/2019 -otwórz.pdf

DOKUMENTY LGD SPISZ - PODHALE:

1.    Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR - otwórz.pdf

2.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium -otwórz.pdf

3.    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz.pdf

4.    Karta zgodności z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych  6_4_2017 - otwórz.pdf

DOKUMENTY WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.pdf

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.xlsx

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz.pdf

4.    Biznesplan  - otwórz.pdf

7.    Biznesplan  - otwórz.docx

8.    Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz.xlsx

9.    Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz.pdf

10.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf

11.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.xlsx

12.  Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf

13.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz.docx

14.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy - otwórz.doc

15.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  otwórz.xls

16.  Regulamin doradztwa LGD - otwórz.pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

1.    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

·         Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz.pdf

·         Załącznik  wykaz działek ewidencyjnych -otwórz.pdf

·         Załącznik Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz.pdf

·         Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji - otwórz.pdf

2.    Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

·         Wniosek o płatność - wersja 4z - otwórz.pdf

·         Wniosek o płatność  - wersja 4z - otwórz.xlsx

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz.pdf

·      Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz.xlsx  

-        Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór)  - otwórz.xlsx

·        Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz.pdf

AKTY PRAWNE:

  1. Zapoznaj się z prawem i dokumentami - http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentam