„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

Opublikowano:  21 marca 2019r. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale,

informuje   o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury przystosowanej

do obsługi co najmniej 2 000 osób rocznie

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Termin składania wniosków:

od  8 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. do godziny 14:30

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.1) Wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie: (1.1.3) Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub okołoturystycznej.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury i/lub około turystycznej

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 300 000,00 zł

Wysokość pomocy: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 90% kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji. 

Zadania planowane do realizacji w ramach wniosku:  co najmniej 2 zadania.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.     Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.     Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3.     Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.     Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

5.     Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1.    WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.

2.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

1.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

3.    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o naborze nr 4/2019- otwórz

DOKUMENTY LGD SPISZ - PODHALE:

1.    Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR -otwórz.pdf

2.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium -otwórz.pdf

3.    Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - otwórz.pdf

4.    Karta zgodności z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych  6_4_2017 - otwórz.pdf

   

DOKUMENTY WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

1.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.pdf

1.1  Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z  - otwórz.pdf 

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.xlsx

2.2 Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz.xlsx

3.    Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz.pdf

4.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf

5.  Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.xlsx

6.  Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf

7.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz.docx

8.  OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy - otwórz.doc

9.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz.xls

10.  Regulamin doradztwa LGD - otwórz.pdf

11.  Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji -otwórz.xlsx

12.  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji"- otwórz.pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz.pdf
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji - otwórz.pdf
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - otwórz.pdf
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - otwórz.pdf
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz.pdf
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz.pdf
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz.pdf   

    2. Formularz wniosku o płatność (wersaj 3z)  

 • Wniosek o płatność - wersja 3z - otwórz.pdf
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 3z - otwórz.pdf
 • Wniosek o płatność  - wersja 3z - otwórz.xlsx
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 3z - otwórz.xlsx

3.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)  - otwórz.pdf

AKTY PRAWNE:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami - http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami

Liczba odsłon do dnia 31.12.2019 - 542 szt