„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Spisz-Podhale

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu

z a p r a s z a 

członków LGD Spisz - Podhale na
Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
28 marca 2019r. (tj. czwartek ) o godzinie 15:30
przy braku kworum drugi termin o godz. 16.00

w Urzędzie Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9
(sala obrad).


Osoby, które z ważnych powodów nie mogą brać udziału w Zebraniu proszone są o pilny kontakt z Biurem
LGD (jest możliwość złożenia pełnomocnictwa) – tel. 18 263 341 144, (tel. kom.) 664 758 092.


Proponowany program Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie obrad i powitanie zebranych gości i członków LGD Spisz - Podhale, stwierdzenie
prawomocności obrad.
2. Przywitanie i przedstawienie nowo przyjętych członków Stowarzyszenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu LGD Spisz – Podhale za rok 2018.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej)
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Spisz – Podhale za 2018 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD Spisz – Podhale za rok 2018.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady LGD Spisz – Podhale za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu LGD.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady LGD.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za 2018 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia na 2019 rok.
18. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu LGD.
19. Podjęcie uchwały o przyjęciu rezygnacji z prac członka w Radzie LGD.
20. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady LGD.
21. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Skrutacyjno – Wyborczej.
22. Omówienie zmian oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność;
23. Wolne wnioski i zapytania;
24. Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania z czynności Komisji Uchwał i Wniosków.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza do Biura LGD w celu zapoznania się z projektami dokumentów i uchwał na Walne
Zabranie Członków.