„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłaszamy Nabory Konkurs 1/2019 !!

 

Ogłaszamy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć:

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych 

1.1.6 Rozwój działalności gospodarczych przez osoby do 34 r. życia;

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrążanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

Przedsięwzięcie:

 

 

 

 

1.1.5 Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub mający pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowację i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

1.1.6 Rozwój prowadzony przez osoby do 34 roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

1.1.8 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

Termin składania wniosków:

Od 12 lutego 2019 - 

26 lutego 2019

do godziny 14:30

Od 12 lutego 2019 -

26 lutego 2019

do godziny 14:30

Od 12 lutego 2019 -

26 lutego 2019

do godziny 14:30

Wysokość dostępnych środków:

995 361,00 zł

79 764,00 zł

480 000,00 zł

Wskaźnik produktu:

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (ogółem) –   9 szt., w tym:

-działających w ramach branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru

-mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu - min 3 szt.

-ukierunkowanych na innowacje - min 1szt.

-wykorzystujących lokalne zasoby

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa przez osoby do 34 roku życia – 1 szt., w tym:

- działających w ramach branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru,

-wykorzystujących lokalne zasoby

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa  - 6 szt., w tym:

- w ramach branż wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru,

- operacji wykorzystujących lokalne zasoby

Wysokość pomocy:

Na jedną operacje nie może być niższa niż 50 000 zł  i nie może przekroczyć 200 000 zł

Na jedną operacje nie może być niższa niż 50 000 zł i nie może przekroczyć 79 764 zł

80 000 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia:

Do 60% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji

Do 60% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji

Do 100% kosztów kwalifikowalny w formie ryczałt-premia

Link do ogłoszenia  o naborze

Ogłoszenie Nr 1/2019

Ogłoszenie Nr 2/2019

Ogłoszenie Nr 3/2019

 

Forma i miejsce składania wniosków:  Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Warunki udzielenia wsparcia:

1.     Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.     Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3.     Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.     Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

5.     Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1.      WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.

2.      OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.      OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

1.      Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

2.      Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy  o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

3.      Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

Liczba odsłon na dzień 31.12.2019 - 1856 szt