„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2018

Opublikowano 29 sierpień 2018r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,

- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Termin składania wniosków:

od 12 września 2018 r. do 26 września 2018 r.  do godziny 14:30

Forma i miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać wraz z załącznikami, w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową, bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30).

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.2) Rozwój pasji mieszkańców i turystów  

Przedsięwzięcie: (1.2.5) Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców

Wskaźnik produktu: Liczba zadań obejmujących działania w zakresie promocji i stworzenia warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców. 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru: 300 000,00 zł.

Wysokość pomocy: 50 000,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia: do 90% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji.

Zadania planowane do realizacji w ramach wniosku:   co najmniej 2 zadania.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.     Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.     Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.

3.     Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

4.     Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

5.     Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

1.    WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz  z załącznikami.

2.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.    OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy.

Dodatkowe informacje:

1.    Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się na stronie LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

2.    Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia oraz LSR są udostępnione na stronie: LGD Spisz – Podhale: www.spisz.org oraz do wglądu w wersji papierowej w siedzibie LGD Spisz – Podhale: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9.

3.    Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 -otwórz.pdf

DOKUMENTY LGD SPISZ - PODHALE:

 1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność LSR - otwórz.pdf
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium - otwórz.pdf
 3. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD -otwórz.pdf
 4. Karta zgodności z PROW Załącznik nr 2 do Wytycznych  6_4_2017 - otwórz.pdf

DOKUMENTY WYPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.pdf
 2. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 3z - otwórz.pdf
 3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z) - otwórz.xlsx
 4. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania  – wersja 3z - otwórz.xlsx
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - otwórz.pdf
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf
 7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.xlsx
 8. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf
 9. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz.docx
 10. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY o złożeniu tożsamej wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy - otwórz.doc
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz.xls
 12. Regulamin doradztwa LGD - otwórz.pdf
 13. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji -otwórz.xlsx
 14. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu załącznika "Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji"- otwórz.pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM:

 1. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy - otwórz.pdf
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji - otwórz.pdf
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych - otwórz.pdf
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych - otwórz.pdf
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz.pdf
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz.pdf
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (wersja uaktualniona do umowy 7z) - otwórz.pdf

 

 1. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Wniosek o płatność - wersja 3z - otwórz.pdf
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 3z - otwórz.pdf
 • Wniosek o płatność  - wersja 3z - otwórz.xlsx
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – wersja 3z - otwórz.xlsx
 1. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz.pdf

AKTY PRAWNE:

Zapoznaj się z prawem i dokumentami - http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami