„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 3/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytucja planująca realizację operacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ – PODHALE

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.2) Rozwój pasji mieszkańców i turystów

Przedsięwzięcie: (1.2.4) Izba Regionalna.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji obejmujących tworzenie  izb regionalnych.

Opis możliwych przedsięwzięć:

 1. Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych.
 2. Zakup rzeczy i środków trwałych.
 3. Wzmocnienie kapitału społecznego.
 4. Minimalna liczba obiektów 2 sztuki.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:          50 000,00 zł.

Wysokość pomocy:          50 000,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia:     do 90% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji.

Podmiot uprawniony do składania wniosku:           LGD, osoba prawna

Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj.  od 9 sierpnia 2018 r. do 10 września 2018 r.,  w godzinach od 8:00 do 14:30

Forma i miejsce składania wniosków:

Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłaszania zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnych LGD, w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30). Formularz zgłoszenia składany jest przez Zgłaszającego osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów

 1. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w poramach ddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - otwórz.

niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Formularz zgłaszania zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnych LGD - otwórz.docx
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium  - otwórz.pdf
 3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.xlsx  ,  otwórz.pdf
 4. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.pdf
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz.docx

Dodatkowe informacje:

 1. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale zamiaru realizacji takiej operacji lub nie będzie spełniał warunków niezbędnych do udzielenia wsparcia.
 2. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.