„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ważne! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD

Beneficjent poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 może ubiegać się o zmianę umowy o przyznaniu pomocy.  Umowa zmieniana jest najczęściej w zakresie wydłużenia terminu na złożenie wniosku o płatność lub zmiany zestawienia rzeczowo – finansowego (obniżenie kwot w wyniku przeprowadzenia postępowania ws. konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań). Warunki zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawarte są w par.12 umowy (premia) i par. 14 umowy (przedsiębiorcy i NGO).

Planując zmianę umowy należy pamiętać o konieczności wcześniejszego uzyskania opinii Rady LGD w zakresie zgodności planowanej zmiany umowy z oceną zgodności operacji z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru. W większości przypadków aneksowanych umów jest to okoliczność nie mająca wpływu na ocenę operacji i pozytywna opinia Rady wydana jest w krótkim terminie.

A zatem w pierwszej kolejności należy złożyć do LGD pisemny wniosek o wydanie opinii Rady w zakresie zgodności planowanej zmiany umowy o przyznaniu pomocy z oceną operacji dokonaną w LGD, a następnie uzyskaną opinię dołączyć do pisma o zmianę umowy kierowanego przez Beneficjenta do Urzędu Marszałkowskiego.