„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga Beneficjenci poddziałania 19.2 - operacje w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" - wpis do CEiDG

Przypominamy, iż pomoc nie zostanie przyznana podmiotowi, który przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 złożył wniosek o wpis do CEIDG, nawet w przypadku, gdy we wniosku tym określił późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej przypadający po dniu złożenia wniosku. Wpisu do CEIDG należy dokonać dopiero po podpisaniu umowy o przyznaniu pomocy między Zarządem Województwa a Beneficjentem. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż o przyznanie pomocy na operacje w zakresie "Podejmowanie działalności gospodarczej" mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywali działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie byli wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.