„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o projekcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale jako Partner Wiodący oraz Obec Veľká Franková jako Partner Mikroprojektu zakończyli realizację mikroprojektu pt. „Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza”

- zakończenie projektu 31.03.2018r.

- podsumowanie zrealizowanych działań w ramach mikroprojektu

                                                                         

 

Tytuł projektu:    

„Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza”

 

Partner wiodący: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

www.spisz.org

 

Partner projektu: Obec Veľká Franková

www.velkafrankova.ocu.sk

Opis projektu:      Obszar Spisza i Podhala tworzy jednorodną krainę kulturowo - przyrodniczą. Podział granicą państwową spowodował, że istniejące wioski i przynależność administracyjna nie sprzyjała wspólnemu promowaniu posiadanych walorów. Rezultatem projektu będzie zrealizowanie promocji regionu transgranicznego poprzez wydanie foliowanej mapy turystycznej w nakładzie 30 000szt.(obiekty noclegowe, punkty informacyjne, targi branżowe), broszurki -paszport turystyczny promujący trasy rowerowe na Spiszu w nakładzie 1000 szt., opracowanie logo trasy rowerowej na Spiszu, zakup 17 szt. pieczątek pamiątkowych i udostępnienie ich w miejscach ogólnodostępnych (miejsca dziedzictwa kulturowo przyrodniczego na trasie rowerowej na pograniczu PL-SK), stworzenie strony internetowej - www.spisz-podhale.pl/, opracowanie filmów promocyjnych w ilości 7 szt., zlecenie wykonania profesjonalnych zdjęć krajobrazowych i z miejsc atrakcji turystycznych przeznaczonych do publikacji w materiałach reklamowych oraz mediach. Uzupełnieniem działań wydawniczych będzie zorganizowanie 3 imprez, rajdów turystyczno – krajoznawczych na pograniczu PL-SK (czerwiec 2017, sierpień 2017, luty 2018). Zorganizowanie Study tours (wrzesień 2017) dla przedstawicieli mediów i dziennikarzy, w tym dziennikarzy z czasopism branżowych (rowerowych, górskich, wędkarskich, kobiecych itp). Działania powyższe mają za zadnie integrację mieszkańców w zakresie podniesienia wiedzy dotyczącej promocji i informowania o istniejących atrakcjach turystycznych oraz promocja nowego produktu turystycznego, którego powstanie zostanie utrwalone w świadomości społecznej mieszkańców po polskiej i słowackiej stronie. Projekt zakłada również na wytyczeniu i oznakowaniu trasy turystycznej przeznaczonej do uprawiania turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej stanowiącej łącznik w systemie szlaków na pograniczu PL-SK na odległości 4,5 km wraz z zamontowaniem tablic informacyjnych i zorganizowaniem miejsca odpoczynku. Istotnym jest wspólne uroczyste oddanie trasy do użytku. W tym celu planuje się zorganizować festyn połączony z prezentacją i reklama produktu turystycznego oraz całego projektu. Na otwarcie zaproszeni zostaną oficjalni goście, mieszkańcy przygranicznych terenów oraz turyści przebywający na obszarze pogranicza.

 

Cele projektu:      Celem ogólnym jest wypromowanie tras turystycznych obszaru Spisza i Podhala w oparciu o posiadane walory krajobrazowo - kulturowe z poszanowaniem ich ochrony i zrównoważonego wykorzystania na potrzeby mieszkańców jak i turystów.

Cele szczegółowe:

  1. Podniesienie atrakcyjności terenów przygranicznych PL - SK w zakresie zasobów przyrodniczo – kulturowych.
  2. Stworzenie produktu turystycznego o charakterze transgranicznym na bazie posiadanych zasobów przyrodniczo - kulturowych.

 

Okres realizacji:        maj 2017 – marzec 2018

 

Wartość projektu:      96 545,77 €, w tym:  

                                    85 826,32 € - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale

                                    10 719,45 € - Obec Veľká Franková

 

Udział procentowy:   85%  – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

                                    5 %   – Budżet Państwa

                                    10%  – Wkład własny