„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki oceny z naboru nr 5/2017

Wyniki oceny wniosków

W dniu 23 marca br. zakończyliśmy ocenę wniosków w zakresie promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ocena i wybór odbyły się zgodnie z Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

W ramach naboru nr 5/2017 „Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD wpłynął jeden  wniosek, który został uznany za zgodny z LSR i został wybrany do dofinansowania.

Obecnie pełna dokumentacja konkursowa zostanie przekazana do Zarządu Województwa Małopolskiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Poniżej zamieszczamy listy operacji wybranych do finansowania.

1. Listy operacji - Poddziałanie 1.2.3. Działania marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD.

2. Protokół z posiedzenia Rady z dnia 23.03.2017r.

 

Opublikowano: 30/03/2017