„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Plan Działania i Plan Komunikacji

1. PLAN  DZIAŁANIA

W ramach wdrażania LSR ogłoszonych zostanie 12 naborów na realizację przedsięwzięć przedstawionych w rozdziale V niniejszej Strategii. Nabory rozpoczną się w III kwartale 2016 roku. Plan działania skonstruowano w taki sposób, aby jego realizacja umożliwiła osiąganie założonych celów. Z uwagi na przeznaczenie ponad połowy dostępnych środków na realizację działań związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy (szerzej w rozdziale VIII. Budżet) realizacja pierwszego celu szczegółowego będzie mieć miejsce w początkowym oraz środkowym okresie wdrażania LSR.

Na początek zaplanowano realizację operacji własnej związanej z pobudzaniem przedsiębiorczości wśród mieszkańców poprzez spotkania informacyjno-konsultacyjne (przedsięwzięcie 1.1.1), które mają zaktywizować i przygotować lokalną społeczność do podejmowania działań związanych z rozpoczynaniem bądź rozwijaniem działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie to będzie realizowane przez cały okres wdrażania LSR. W dalszej kolejności ogłaszane będą nabory na przedsięwzięcia zakładające tworzenie miejsc pracy. Podzielono je tak pomiędzy dwa okresy realizacji Strategii, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców – potencjalnych wnioskodawców. W tym samym okresie zaplanowano operację z zakresu tworzenia infrastruktury turystycznej, okołoturystycznej i rekreacyjnej, ogłaszanymi odpowiednio w pierwszym (przedsięwzięcie 1.1.4) i drugim okresie realizacji Strategii (przedsięwzięcie 1.1.3). Łączy się ona z naborami na operację własną związaną z rozwijaniem potencjału turystycznego obszaru (przedsięwzięcie 1.1.7) poprzez wykreowanie produktu turystycznego. Przedsięwzięcia w ramach pierwszego celu szczegółowego wspólnie pozwolą na osiągnięcie zamierzonego rozwoju gospodarczego obszaru. Działania związane z aktywnością, tożsamością, integracją lokalnej społeczności oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa zostały zaplanowane w sposób racjonalny w pierwszym i drugim okresie realizacji LSR. Jedynie operacja z zakresu aktywizacji (przedsięwzięcie 1.2.1) będzie realizowana w całym okresie, na pozostałe będą ogłaszane pojedyncze nabory, ponieważ są to projekty grantowe i własne.

W ramach wdrażania LSR zaplanowano realizację dwóch projektów współpracy (przedsięwzięcia 1.1.1 oraz 1.2.2). Obydwa zaplanowano na pierwszy okres wdrażania LSR tj. lata 2016–2018. Efektem pierwszego Wykreowanie wspólnego kulturowego produktu międzynarodowego będzie zwiększenie oferty turystycznej obszaru oraz wzrost jego rozpoznawalności, drugi Wydarzenia sportowo-rekreacyjne przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej mieszkańców i większej integracji społeczności lokalnej.

Przyjęty poziom osiągania poszczególnych wskaźników produktu w okresach 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023 został ustalony w taki sposób aby wydatkowanie środków na realizację LSR zintensyfikować na pierwszy okres realizacji strategii LGD Spisz - Podhale. W latach 2016-2018 przyjęto, iż zdecydowana większość wskaźników produktu  zostanie zrealizowana na poziomie około 50 %.Dokładny Plan działania wraz z czasowym przedziałem osiągania wskaźników oraz planowanymi kwotami wsparcia przedstawia załącznik nr 3 do LSR. Osiągnięcie w przedstawionych przedziałach czasowych założonych pułapów wskaźników opracowano w sposób racjonalny, aby możliwe było kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności na obszarze oraz jak najlepiej wykorzystać czas wdrażania LSR.

PLAN  DZIAŁANIA - Otwórz

 

2. PLAN KOMUNIKACJI

Głównym czynnikiem warunkującym skuteczne zaangażowanie społeczności lokalnej
w realizację LSR jest obustronna komunikacja. Przedstawione w Planie komunikacji (załącznik 5 do LSR) działania skierowane są do lokalnej społeczności, w tym grup docelowych, którymi są: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy i działacze społeczni oraz grupy defaworyzowane (osoby do 34. roku życia), mają za zadanie zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w działania prowadzone przez LGD. Ich aktywne uczestnictwo w bieżącym wdrażaniu oraz kreowaniu LSR może przyczynić się w znacznym stopniu do osiągnięcia założonych celów, a przez to do rozwoju całego obszaru. Strategia ma charakter partycypacyjny, dlatego szeroko rozumiany udział mieszkańców jest bardzo ważny nie tylko podczas opracowania LSR, ale również w trakcie jej realizacji.

W odniesieniu do planu komunikacji przeprowadzone zostały szerokie konsultacje społeczne. Opinie na temat sposobu komunikacji z Biurem LGD oraz o możliwości przekazywania informacji zwrotnej zbierano podczas wywiadu grupowego, dyżuru pracownika LGD w każdej gminie i on-line, poprzez badanie ankietowe oraz formularz zgłaszania uwag. Po przeanalizowaniu wyników konsultacji okazało się, że najchętniej wskazywaną formą była możliwość otrzymywania informacji na spotkaniach informacyjnych, a także za pośrednictwem stron internetowych: LGD oraz urzędów gmin wchodzących w skład LGD. Informacje zwrotne od lokalnej społeczności najchętniej przekazywane byłyby podczas regularnych i otwartych spotkań, w szczególności z przedstawicielami LGD na całym jej obszarze, a także poprzez stronę internetową.

W opracowanym Planie komunikacji, którego celem jest efektywne wdrażanie LSR poprzez skuteczną obustronną komunikację zawarto ilość oraz rodzaj planowanych do realizacji działań komunikacyjnych, sposób mierzenia i środki przekazu wraz z określeniem wskaźników i grup docelowych, w tym grup defaworyzowanych. W Planie komunikacji wskazane zostały ponadto docelowe efekty planowanych działań. W zależności od sposobu komunikacji – koszt i ilość pojedynczych sposobów komunikacji jest zróżnicowana.

Cele planu komunikacji:

  • informowanie o rozpoczęciu realizacji LSR (planowanych działaniach, możliwościach dofinansowania),
  • planowanych konkursach, wynikach konkursów;
  • podsumowywanie zrealizowanych działań, informowanie o nowych;
  • informowanie o planowanych i dokonanych zmianach;
  • podsumowanie realizacji LSR.

Wskaźniki Planu komunikacji określono dla poszczególnych metod, co przedstawia
tabela 15.

15 Wskaźniki działań komunikacyjnych dla poszczególnych metod komunikacji

  Metody komunikacji

Wskaźnik

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej

Liczba instytucji,
w których umieszczono ogłoszenie

Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w sołectwach obszaru LGD

Liczba sołectw, w których umieszczono ogłoszenie

Artykuły na stronie internetowej LGD

Liczba wejść na stronę internetową
z artykułem

Artykuły na stronach internetowych urzędów gmin
z linkiem do www LGD

Liczba artykułów

Artykuły na profil LGD na portalu społecznościowym

Liczba osób, które zobaczyły artykuł

Newsletter – wysłanie informacji

Liczba osób zapisanych do newslettera, do których została wysłana informacja

Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LGD

Liczba wydarzeń

Spotkanie informacyjne otwarte
w każdej gminie LGD

Liczba spotkań w każdej gminie.  

Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD.

Liczba edycji ulotek

Biuletyn LGD w wersji elektronicznej.

Liczba wejść na stronę internetową z zamieszczonym biuletynem

Utworzenie mobilnego punktu doradztwa i informacji.

Liczba mobilnych punktów w każdej gminie członkowskiej

Ankiety oceniające poziom zadowolenia z działań informacyjnych i doradczych

Ilość wypełnionych ankiet

Informacja i doradztwo w siedzibie LGD

Liczba osób korzystająca
z doradztwa

Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną/ e-mail/ media społecznościowe formularza  zgłaszania opinii

Liczba osób korzystających z doradztwa

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Ilość osób uczestniczących w szkoleniach

Materiał informacyjny w portalach internetowych i/lub w prasie obejmującej obszar LSR

Liczba zamieszczonych artykułów

Spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie

Liczba spotkań

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej określonej
w LSR

Liczba spotkań

Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD

Liczba osób, która wzięła udział w spotkaniach

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów (grupy docelowej) konkursu w każdej gminie LGD

Liczba osób, która wzięła udział w spotkaniach

Dyżur pracownika LGD w poszczególnych gminach w wyznaczonych terminach

Liczba osób korzystających z doradztwa podczas dyżuru

Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD

Ilość rozdysponowanych ulotek

Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej

Liczba wydanych egzemplarzy biuletynu

Utworzenie mobilnego punktu doradztwa i informacji

Ilość osób korzystających z doradztwa

Kontakt poprzez funkcję pracownika online lub formularza zgłaszania opinii na stronie internetowej

Liczba osób

Kontakt poprzez rozmowę telefoniczną

Liczba osób

Kontakt poprzez wiadomość e-mail i w mediach społecznościowych

Liczba osób

Ankieta elektroniczna rozsyłana na adresy e-mail beneficjentów

Liczba wypełnionych i zwróconych ankiet

Materiał informacyjny w radiu obejmujący obszar LSR lub w telewizji lokalnej

Potencjalna liczba odbiorców

Materiał informacyjny w portalach internetowych obejmujących obszar LSR

Potencjalna liczba odbiorców

Materiał informacyjny w prasie obejmującej obszar LSR

Potencjalna liczba odbiorców

Materiał informacyjny w portalach internetowych i/lub w prasie obejmującej obszar LSR

Liczba zamieszczonych artykułów

Źródło: Opracowanie własne

Wskaźniki, opracowane dla działań komunikacyjnych z dokładnym wskazaniem etapu oraz wartości przedstawia tabela 3 Planu Komunikacji (załącznik 5 do LSR).

W Planie komunikacji przewidziane zostały działania, które mają na celu pozyskanie informacji od przedstawicieli poszczególnych grup docelowych o funkcjonowaniu LGD oraz realizacji LSR. Będą one zbierane w formie informacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD, pod kątem wprowadzenia ewentualnych środków naprawczych.

 

Działania informacyjno-promocyjne objęte Planem komunikacji finansowane są ze środków budżetowych LSR 2014–2020 przeznaczonych na Wsparcie kosztów bieżących i aktywizację.

W ramach realizacji planu komunikacji prowadzone będą także działania z zakresu animacji lokalnej i współpracy mające na celu wsparcie komunikacji lokalnej i kapitału społecznego, aktywizację mieszkańców, wsparcie budowania partnerstwa lokalnego i dialogu LGD ze społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.

Działania w zakresie animacji lokalnej i współpracy będą realizowane w ramach następujących działań ujętych w planie komunikacji:

  1. Prezentacja informacji podczas wydarzeń na obszarze LSR – Planuje się zaangażowanie i współpracę z KGW oraz Urzędami Gmin, GOK-ami, zespołami regionalnymi z obszaru LGD przy organizacji udziału LGD w wydarzeniach odbywających się na terenie LGD w celu prezentacji informacji o dofinansowaniach jak również angażowania lokalnych zasobów, produktów kulinarnych przygotowanych przez KGW i promujących lokalne produkty, zespoły regionalne.

Planuje się taki sposób zaangażowania lokalnych społeczności poprzez animację lokalną i współpracę w ramach prezentacji podczas 6-ciu wydarzeń na obszarze LSR

  1. Spotkanie informacyjne otwarte w każdej gminie LGD – Planuje się w ramach spotkań informacyjnych w każdej gminie LGD zorganizowanie ich w taki sposób aby ukierunkować je na budowanie kapitału społecznego, zachęcić uczestników do wspólnych działań na obszarze LGD, rozpoznania wspólnych potrzeb mieszkańców, organizacji i przedsiębiorców z obszaru LGD, wspólnego planowania działań LGD realizowanych we współpracy lokalnej.

Planuje się organizację minimum 3 takich spotkań warsztatowych animujących lokalną społeczność i nakierowanych na współpracę lokalną – po jednym w każdej gminie. Liczba uczestników każdego z planowanych spotkań minimum 10 osób (tj. łącznie 30 osób na 3 podobnych spotkaniach w każdej gminie LGD).

  1. Spotkanie podczas Sesji Rady w każdej gminie – w ramach zacieśnienia współpracy lokalnej z lokalnymi liderami (sołtysi, przedstawiciele OSP, mieszkańcy), planuje się podczas minimum 1 sesji Rady w każdej gminie LGD spotkania nakierowane na zacieśnienie współpracy, wymianę informacji i potrzeb mieszkańców obszaru oraz współdecydowanie i współuczestnictwo w planowanych przez LGD działaniach.

Zadania będą podlegać monitorowaniu w ramach monitorowania realizacji wymienionych wybranych działań z zakresu planu komunikacji. Będą podlegać także ewaluacji poprzez ankietę ewaluacyjną skierowaną do uczestników działań animacyjnych.

ZAŁĄCZNIKI:

2021

wer.3  HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2021 - aktualizacja na 05.01.2021

wer.2  HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2021 - aktualizacja na 22.12.2020

wer.1 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2021 -grudzień 2020

 

Wersje archiwalne:

2020

wer. 10 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 -aktualizacja na 01.12.2020

wer. 9 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 -aktualizacja na 19.10.2020

wer. 8 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - aktualizacja na 13.10.2020

wer. 7 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - aktualizacja na 16.09.2020

wer. 6 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - aktualizacja na 20.08.2020

wer. 5 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - aktualizacja na 22.05.2020

wer. 4 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - aktualizacja na 14.04.2020

wer. 3 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - aktualizacja na 17.01.2020

wer. 2 HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - grudzień 2019

wer 1. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2020 - grudzień 2019

2019

15. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 - październik 2019

14. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 - wrzesień 2019

13. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 - sierpień 2019

12. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 - czerwiec 2019

11. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2019 - styczeń 2019

2018

10. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 - wrzesień 2018

9. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 - sierpień 2018

8. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 - czerwiec 2018

7. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 - maj 2018

6. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018 - styczeń 2018

5. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2018

2017

4. Harmonogram realziacji planu komunikacji na rok 2017 - grudzień 2017

3. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 - wrzesień 2017r.

2. Harmonogram realziacji planu komunikacji na rok 2017

2016

1. Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016 - grudzień 2016r.