„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokumenty dla WNIOSKODAWCÓW

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale informuje, że na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-19.2.html ukazały się wnioski na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014–2020.

Osoby zamierzające ubiegać się o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD Spisz - Podhale powinny zapoznać się z wnioskami jak i instrukcją do ich wypełnienia. Ponadto przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z celami i przedsięwzięciami Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), procedurami wyboru i oceny operacji  (zamieszczone poniżej).

Proszę zwrócić szczególną uwagę na załączniki, jakie należy zgromadzić do wniosku. Ich zebranie jest czasochłonne, a nabór wniosków będzie trwał maksymalnie do 30 dni i może być zbyt krótki do zebrania wymaganych dokumentów wraz z załącznikami. Składany wniosek ma być komplety tzn. z pełną dokumentacją wraz z wymaganymi załącznikami.

Osoby, które nie posiadają numeru ewidencji producentów powinny zgłosić się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  z wnioskiem o jego nadanie. W/w numer jest wymagany do złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Otrzymana pomoc ma formę refundacji częścikosztów kwalifikowalnych.
W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

Pomoc ma charakter pomocy de mini mis.

Termin planowanych naborów będzie ogłoszony na stronie internetowej LGD Spisz - Podhale oraz facebook, w gminach członkowskich oraz w mediach lokalnych.

W związku z możliwością uzyskania punktów za doradztwo zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru operacji, w zakresie konsultacji dokumentacji konkursowej. Doradztwo jest udzielane bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia po wcześniejszym mailowym (adres e-mail: lgd.spisz@gmail.com) lub telefonicznym (tel.:664 758 092) uzgodnieniu godziny i terminu z pracownikiem biura LGD.

 • Wzory Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do pobrania w poniższym linku:

 1. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - wniosek wersja 3z.pdf ,
 2. II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - wniosek wersja 3z.pdf
 3. III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych - wniosek wersja 3z.pdf
 • Wniosek o wpis do ewidencji producentów:

 1. Do wypełnienia elektronicznego - otwórz.pdf
 2. Do wypełnienia ręcznego - otwórz.pdf
 • Interpretacje w ramach działania 19.2

 1. Informujemy, iż na stronie www.arimr.gov.pl dostępne są zaktualizowane na dzień 23 lutego 2018 roku Najczęściej zadawane pytania dotyczące Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem w szczególności osoby planujące ubiegać się o przyznanie wsparcia w ramach naborów ogłaszanych przez LGD. Dokument do pobrania również TUTAJ.
 2. Pytania i odpowiedzi w sprawie możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - aktualizacja październik 2016r.
 3. Interpretacje Samorządu Województwa - http://www.prow.malopolska.pl/o-programie/pobierz-poradniki-i-publikacje
 • Procedury oceny i wyboru operacji:

 1. Realizowanych przez podmioty inne niż LGD -  wersja z 26.09.2017 r. -  otwórz.pdf
 2. Operacji własnych LGD - wersja z 16.09.2017 r. - otwórz.pdf
 3. Projektów grantowych - wersja z 16.09.2017 r. - otwóz.pdf
 • Regulamin doradztwa LGD Spisz - podhale - otwórz.pdf

 • Kryteria wyboru operacji dla poszczególnych przedsięwzięć: -

Przedsięwzięcie

Nr

Nazwa

1.1.3

Powstanie lub modernizacja  infrastruktury turystycznej i/lub około turystycznej - otwórz.pdf ,   archiwum.pdf

1.1.4

Powstanie lub modernizacja infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej - otwórz.pdf,   archiwum.pdf

1.1.5

Rozwój działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby - otwórz.pdf ,   archiwum.pdf

1.1.6

Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. roku życia działalności gospodarczych w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru  i/lub wykorzystujących lokalne zasoby -  otwórz.pdf,   archiwum.pdf

1.1.7

Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala  w ramach partnerstwa - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.1.8

Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym:  w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.1.9

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.2.3

Działanie marketingowe wspólne dla całego obszaru LGD - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.2.4

Izba Regionalna - otwórz.pdfarchiwum.pdf

1.2.5

Promocja i stworzenie warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców - otwórz.pdf , archiwum.pdf

1.2.6

Publikacje dotyczące obszaru LGD - otwórz.pdf  , archiwum.pdf

1.2.7

Zachowanie i promocja dziedzictwa obszaru LGD - otwórz.pdf , archiwum.pdf