„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania “Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cele operacji “Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” realizowany w ramach priorytetu PROW 2014-2020: “Wspieranie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” poprzez wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Przewidywane wyniki operacji: Realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale.

                                                                              

 

 

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development – CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:

- II filara wspólnej polityki rolnej jako „podejście LEADER”, czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz

- wspólnej polityki rybołówstwa jako „zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa”, w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:

1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),

2) terytorialność (lokalna strategia rozwoju przygotowana dla danego, spójnego obszaru),

3) zintegrowanie (łączenie różnych dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),

4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),

5) innowacyjność (w skali lokalnej),

6) decentralizacja zarządzania i finansowania,

7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk).

____________________________________________________________________________________

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI:

"Wsparcie przejściowe"

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Zapewnienie maksymalnego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR odbywać się będzie przy zastosowaniu zróżnicowanych metod partycypacji społecznej.

 

Opracowanie LSR zostanie podzielone na 6 etapów (5 kluczowych oraz etap podsumowujący prace nad LSR).

Etap I dotyczyć będzie definiowania potrzeb i problemów. Na tym etapie zorganizowane zostaną warsztaty otwarte w każdej gminie LGD, na których wypracowane zostaną mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru, wykonane zostanie badanie ankietowe oraz przeprowadzony zostanie wywiad grupowy, co razem posłuży do stworzenia analizy SWOT.

Etap II będzie polegać na określeniu celów i ustaleniu ich hierarchii, w trakcie tego etapu przeprowadzony zostanie otwarty konkurs na projekty do realizacji w ramach LSR poprzez udostępnienie formularza fiszki projektowej oraz konsultacje indywidualne z ich autorami, przeprowadzony będzie także wywiad grupowy. Cele zostaną omówione również podczas spotkań organizowanych w ramach I etapu opracowywania dokumentu.

Etap III to poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji Strategii, w trakcie którego prowadzone będą badania ankietowe oraz zorganizowany zostanie kolejny wywiad grupowy. 

Etap IV polegający na formułowaniu wskaźników realizacji LSR wykonane zostanie badanie ankietowe oraz wywiad grupowy.

Etap V (opracowanie LSR) w celu identyfikacji grup docelowych przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każej z gmin należących do LGD oraz wywiad grupowy.

Etap VI to podsumowanie procesu partycypacji i opracowania dokumentu, podczas którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w ramach prowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz zorganizowany zostanie wywiad grupowy.

Ponadto na wszystkich etapach opracowywania LSR zastosowane zostaną dwie dodatkowe metody partycypacji: konsultacje za pośrednictwem strony internetowej LGD z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag oraz konsultacje poprzez media społecznościowe oraz dostępność „online” pracownika LGD.

Na wszystkich etapach zastosowane zostaną co najmniej 4 metody partycypacji, łącznie planuje się organizację 6 wywiadów grupowych oraz 6 spotkań gminnych, przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe.

Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac jest Zespół ds. LSR, którego członkowie reprezentują sektor: społeczny, gospodarczy i publiczny oraz mieszkańców.

W celu opracowania niezbędnych ekspertyz i analiz zaangażowany zostanie podmiot zewnętrzny posiadający wieloletnie doświadczenie.

Każdy z 6 etapów opracowywania dokumentu będzie się kończył posiedzeniem Zespołu ds. LSR, który przeanalizuje zebrany materiał oraz przygotuje dokument końcowy.

 

Przygotowywana LSR przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Podczas działań zaplanowanych w planie włączenia społeczności realizowany będzie obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.