„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór wniosków - Wdrażanie LSR dla operacji z zakresu Małe Projekty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy
działającej na terenie gmin:  Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Małe Projekty”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” ,
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 28 maja 2014 roku do 11 czerwca 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w wykazie niezbędnych dokumentów.
Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl. i www.spisz.org.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne, Ul. Jana Pawła II 63.
Wysokość dostępnych środków w danym naborze w 2014 r. będącym naborem tematycznym, na operacje z zakresu Małych Projektów w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi 78 070,73 zł.
Nabór z zakresu „ Małych projektów” jest naborem tematycznym i dotyczy realizacji wskaźników przedsięwzięć 3, 4 i 5 w ramach celów szczegółowych 2.1. i 3.1. określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy:
1) Poprawa działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej na obszarze LGD.
2) Wzrost możliwości rozwoju społeczno - intelektualnego na obszarze LGD.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania w ramach LSR musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów w ocenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
Aby wniosek mógł podlegać ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru musi być zgodny z celami LSR i zgodny z zakresem tematycznym podanym w informacji o naborze.
Wysokość dostępnych środków w danym naborze, na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji spełniających warunki przyznania pomocy w zakresie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 200 000,00 zł.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania w ramach LSR musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów w ocenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
Aby wniosek mógł podlegać ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru musi zostać uznany za zgodny z LSR.
Więcej informacji: Zgodnie z procedurą wyboru operacji w ramach LSR, w sprawach spornych na granicy limitu środków np. przy uzyskaniu tej samej łącznej liczby punktów z oceny kilku wniosków o kolejności na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku do LGD – numer kolejny wniosku nadany przez LGD.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania: „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne, Ul. Jana Pawła II 63, oraz pod numerem tel. 18 334 11 44, kom. 664 758 092.

Ogłoszenie o naborze - pobierz

DOKUMENTACJA APLIKACYJNA - pobierz zip.