„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - nabór wniosków

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

działającej na terenie gmin:
Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 13 stycznia 2014 roku do 27 stycznia 2014 roku

Miejsce składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne ul. Jana
Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Formularz wniosku wykaz niezbędnych dokumentów:
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w wykazie niezbędnych dokumentów
Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie internetowej www.fundusze.malopolska.pl. i www.spisz.org.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne, Ul. Jana Pawła II 63.
Wysokość dostępnych środków w danym naborze, na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji spełniających warunki przyznania pomocy w zakresie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 41 211,00 zł.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania w ramach LSR musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów w ocenie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru.
Aby wniosek mógł podlegać ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru musi zostać uznany za zgodny z LSR.
Więcej informacji:
Zgodnie z procedurą wyboru operacji w ramach LSR, w sprawach spornych na granicy limitu środków np. przy uzyskaniu tej samej łącznej liczby punktów z oceny kilku wniosków o kolejności na liście operacji wybranych decyduje kolejność wpływu wniosku do LGD – numer kolejny wniosku nadany przez LGD.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania: „Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy” miejscowość: Łapsze Niżne, Ul. Jana Pawła II 63, oraz pod numerem tel. 18 334 11 44, kom. 664 758 092.


POBIERZ - OGŁOSZENIE O NABORZE

POBIERZ - Wykaz działalności wspieranych

POBIERZ - Wykaz niezbędnych dokumentów

POBIERZ - Kryteria oceny wniosków

POBIERZ - Minimalne wymagania których spełnienie jest obowiązkowe

POBIERZ - Wzór karty oceny zgodności z LSR

POBIERZ - Załącznik - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

POBIERZ - Załącznik - Uzasadnienie zgodności operacji z kryteriami wyboru

POBIERZ - Wniosek o przyznanie pomocy - pdf

POBIERZ - Wniosek o przyznanie pomocy - xls

POBIERZ - Instrukcję wypełnienia wniosku

POBIERZ - Ekonomiczny plan Operacji - pdf

POBIERZ - Ekonomiczny Plan Operacji - xls

POBIERZ - Instrukcję do EPO

POBIERZ - wzory załączników do wniosku na formularzach udostępnionych