„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków - małe projekty

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

działającego na terenie gmin:
Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 3 grudnia 2012 r. do 19 grudnia 2012 r.
 
 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza
i Okolicy
miejscowość: Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 63 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), w godz. 8:00 – 16:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.spisz.org,  oraz do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy miejscowość: Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 63 w godz. 8:00 – 16:00.
Wysokość dostępnych środków w 2012 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
 - „Małych projektów” wynosi 445 910,26 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy oraz pod numerem                           tel. 018/334 11 44, kom. 664 758 092.
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla danego rodzaju operacji.
 
Załączniki :

1. Ogłoszenie o naborze 

2. Wniosek o przyznanie pomocy

3. Instrukcja do wniosku

4. Załącznik do Wniosek o przyznanie pomocy - wyprzedzające finansowanie

5. Wykaz niezbędnych dokumentów

6. minimalne wymagania

7. załącznik nr 1 - oświadczenie wnioskodawcy

8. załącznik nr 2 - uzasadnienie kryteriów 1 i 2

9. załącznik nr 3 - doświadczenie wnioskodawcy

10. wzór - Oświadczenie partnera

11. wzór - wyznaczenie przedstawiciela w projekcie

12. Ocena zgodności z LSR

13. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami