„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozpoczynamy realizację Projektu Współpracy

W dniu 21.09.2010 r. w Szczurowej zostało podpisane porozumienie o wspólnej realizacji projektu współpracy z Nadwiślańską Grupą Działania E.O. CENOMA działającą na obszarze gmin: Bochnia, Drwinia, Kazimierza Wielka, Koszyce, Nowe Brzesko, Rzezawa, Szczurowa.

 

Tytuł projektu:Odkrywanie wartości produktów lokalnych od Wisły po Spisz    
jako zasobów rozwoju dziedzictwa kulturowego”

Cel projektu współpracy
Promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne produkty turystyczne
Cele szczegółowe projektu
1. Promocja partnerstwa jako sposobu  podnoszenia wiedzy i aktywizacji mieszkańców
2. Promowanie rozwoju przedsiębiorczości i alternatywnych form zarabiania
3. Integracja i współpraca wytwórców produktów lokalnych
4. Kreowanie produktów turystycznych opartych o lokalne zasoby
5. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Partnerskich LGD poprzez kreowanie i promocję lokalnych produktów
Obszar tematyczny projektu
Kultura i dziedzictwo kulturowe, turystyka, edukacja, inne (doradztwo),
Zasoby lokalne na których opiera się projekt współpracy
Zasoby ludzkie, zasoby kulturowe, historyczne, turystyczne, inne (lokalnie wytwarzane produkty, pomysł na wspólne i atrakcyjne spędzenie wolnego czasu)
Grupy docelowe
Lokalni mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, rzemieślnicy i twórcy ludowi oraz Gminne Ośrodki Kultury
Opis innowacyjności
Nowe sposoby zaangażowania lokalnych społeczności (konkurs, dni produktu lokalnego, nawiązanie współpracy z lokalnymi twórcami, utworzenie szlaku produktu lokalnego), animacja społeczności lokalnej dla wspólnej realizacji projektu. Projekt wykracza poza wymianę doświadczeń.
Katalog możliwych do realizacji zadań (zakres zadań w ramach poszczególnych operacji oraz budżet określa samodzielnie każda z LGD)
-realizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych, promujących projekt oraz lokalne produkty turystyczne
- organizacja spotkań i wyjazdów aktywizujących lokalne środowisko w celu promocji projektu
- opracowanie i wydawanie publikacji, książek, kalendarzy, folderów, broszur itp. (łącznie z tłumaczeniem materiałów na języki obce)
- dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych o projekcie
-tworzenie stron internetowych informujących o projekcie i promujących lokalne produkty
-szkolenia ,doradztwo, kursy z zakresu kreowania, promocji, marketingu produktów turystycznych,
- oznaczenie szlaku produktu lokalnego (najciekawsze miejsca )
-konkursy dla mieszkańców obszarów LGD
-promocja projektu w prasie i w mediach (zamieszczenie materiałów w prasie, lokalnych portalach internetowych)
Zadania wspólne
Zorganizowanie dwóch tzw. „Dni Produktu Lokalnego” , podczas których będą promowane zgłoszone do konkursu produkty na stoiskach i dzięki wydanej przez LGD publikacji na ten temat i inne materiały promocyjne,
wydanie folderu oraz oznaczenie szlaku produktu lokalnego 
Wartość /okres trwania
Dni Produktu Lokalnego 17.11.2010 - Kazimierza Wielka, 24.11.2010 - Niedzica
Czas trwania: 22 Wrzesień 2010 – 31 styczeń 2011 r