„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - aktualizacja rozporządzeń

Działanie "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, m. in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Zakres pomocy  - przewiduje się udzielenie pomocy na 4 rodzaje operacji:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

POBIERZ:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 172, poz. 1027)

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej na obszarze objętym LSR, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na tym obszarze.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

POBIERZ  -
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 MARCA  2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- Odnowa i rozwój wsi”
Działanie będzie wpływać na poprawę, jakości życia na obszarze objętym LSR przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie tego obszaru. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycji obszaru.
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu, środki własne beneficjenta to, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu.

POBIERZ 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. (tekst jednolity) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
1 KWIETNIA  2010 r.  zmieniające Rozp. z 14 lutego 2008 r. sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramch działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

W zakresie Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, w latach 2009 -2013 Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy zaplanowało przeprowadzenie kilkunastu naborów wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej –
planowane terminy naborów:
III kwartał 2011 r.
II  kawartał 2012 r. - 28.05.2012 - 22.06.2012
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw –
planowane terminy naborów:
III kwartał 2011 r.
II  kawartał 2012 r. -
28.05.2012 - 22.06.2012
- Odnowa Wsi
planowane terminy naborów:
IV kwartał 2009 r ,
II, III  kwartał 2010 r.,
I i III kwartał 2011 r.,
II kwartał   2013 r.
- Małe Projekty
planowane terminy naborów:
II   kwartał 2010 r.
II   kwartał 2011 r.

IV kwartał 2012 r.