„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Formularz wniosku o zaliczkę

17-05-2010 r.

Wniosek o zaliczkę wraz z instrukcją wypełniania

Informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARiMR nr 44/2010 z dnia 7 maja 2010 w sprawie wprowadzenia sposobu udostępniania oraz trybu rozpatrywania wniosku o zaliczkę na operację realizowane z udziałem środków EFRROW w ramach działań: Modernizacja gospodarstw rolnych, Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Wdrażanie projektów współpracy, Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, został wprowadzony formularz wniosku o zaliczkę.

Wniosek o zaliczkę wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl w sekcji "Dla Beneficjenta" w zakładce pobierz wnioski oraz poniżej w załącznikach.

Ww. formularz dotyczy tych Beneficjentów, o których mowa w art. 3 ww. ustawy z dnia 12 lutego 2010 r., którzy przed dniem jej wejścia w życie złożyli wniosek o przyznanie pomocy i nie korzystają z wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych.