„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przebieg oceny wniosków

Wnioski złożone w biurze LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, w ramach naborów na działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ogłaszanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w pierwszej kolejności oceniane są przez Radę LGD.

Rada ocenia projekty pod kątem ich zgodności z LSR (Lokalna Strategia Rozwoju) a więc zgodności z planowanymi w startegii przedsięwzięciami i zgodności z celami zawartymi w strategii.

Jeżeli Rada uzna wniosek za zgodny z LSR moze przystąpić do jego oceny pod kątem spełnienia Lokalnych kryteriów wyboru. Mając to na uwadze beneficjenci powinni tak skompletować załączniki aby udowodnić spełnienie tych kryteriów (np partnerstwo, doswiadczenie wnioskodawcy, uzasadnienie racjonalności itp). Na podstawie przyznanych punktówwniosek  może zostac wybrany do finansowania lub odrzucony.

Bez względu to czy są dostępne środki w ramach naboru (limit) na realizację operacji kazdy wniosek musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów ( np dla Małych Projektów min 75%).

Na ocenę przekazanie informacji  o wyniku do beneficjentów  Lokalna Grupa Działania ma 21 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Po otrzymaniu informacji o wyniku naboru beneficjenci mają 7 dni na ewentualne odwołania od decyzji Rady.

Ostatecznie wnioski złożone w biurze LGD muszą zostać przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w rerminie maksymalnie 45 dni od dnia zakończenia naboru.

Urząd Marszałkjowski rejestruje złożone wnioski, które następnie są oceniane pod względem formalnym (zgodności z rozporządzeniami, kwalifikowalności kosztów itp.).

Ocena formalna w Urzędzie Marszałkowskim powinna trwać do 3 miesięcy (Małe Projekty) lub 4 miesięcy (Odnowa Wsi). W razie potrzeby Urzad marszałkowski może przedłużyć czas tej oceny informując o tym beneficjentów.