„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poradnik dla beneficjentów działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy zachęca do zapoznania się z 
Poradnikiem dla beneficjentów

- zobacz poradnik aktualny na  dzień 13.01.2014 r.

 Poradnik zawiera podstawowe  informacje na temat działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” , wymagań dla beneficjentów zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju (aktualna LSR w zakładce-pliki do Pobrania) i  odpowiednich rozporządzeń ministerialnych. Należy jednak pamiętać że Poradnik nie jest pełnym źródłem informacji i warto sięgnąć do LSR, rozporządzeń oraz po radę Pracowników LGD.

                                                                                           ____________                          

Przed przystąpieniem do pisania wniosku dobrze jest prześledzić kryteria oceny wnioskó przez LGD i napisać wniosek wraz z załącznikami w taki sposów aby uzyskał jak najwięcej punktów.

Zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru wnioskodawca ma obowiązek uzasadnić na dodatkowym załączniku który jest podawany do wiadomosci wraz z ogłoszeniem o naborze.

Zobacz jakimi kryteriami wyboru ocenia wnioski Rada LGD - pobież wzory kart oceny wniosków - pobierz

Jednym z istotnych kryteriów jest zaangażowanie w realizację projektu innych poza wnioskodawcą organizacji - chcąc uzyskać punkty za to kryterium należy dołączyć oświadczenia partnerów 

Zobacz przykład oświadczenia partnera - pobierz

________________________________________________________________________

Mimo iż LGD nie ocenia wniosków pod względem formalnym to wnioskodawca powinien szczegółowo prześledzić kryteria kwalifikowalności beneficjenta i kosztów kwalifikowalnych operacji wnioskowanej jak również listę obowiązkowych załączników do wniosku które należy złożyć wraz z wnioskiem. W zalezności od rodzaju beneficjenta i rodzaju działania mogą być wymagane: Statut, odpisy z KRS, pozwolenia budowlane, zaświadczenia z Urzędów i instytucji, oferty cenowe potwierdzające konkurencyjność i racjonalność przyjętego poziomu cen, kosztorysy inwestorskie, projekty budowlane.

W przypadku działania Małe Projekty czyli operacje których zakres i warunki pomocy nie wpisują się w działania osi 3, obowiązkowym jest przedstwienie uzasadnienienia dlaczego beneficjent składa wniosek właśnie w naborze na Małe Projekty a nie w ramach innych działań

Zobacz przykład wzoru załącznika nr 16 do wniosku na Małe Projekty - pobierz

Lista załączników jest wymieniona na końcu każdego wniosku o przyznanie pomocy.

________________________________________________________________________

Beneficjenci działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju mają obowiązek informowania o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku PROW 2007-2013. (księga i logotypy są do pobrania np ze strony www.ksow.pl w zakładce Pliki do pobrania)

Zobacz przykład opisu na materiale wydawniczym wydanym z Małego Projektu, zgodnie z księgą wizualizacji  - pobierz

___________________________________________________________________________

Beneficjenci działania Wdrażanie LSR mają obowiązek stosowania odrębnego systemu rachunkowego dla danej dofinansowanej z EFRROW operacji poprzez stosowanie odrębnego kodu rachunkowego lub odrębnego kodu księgowego za pomocą którego ewidencjonuje dokumenty związane z realizacją operacji.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia księgowości musi przynajmniej ewidencjonować rachunki, faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej za pomocą tabeli - Zestawienia Faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

Zobacz przykładową tabelę Ewidencji Zestawienia faktur i dokumentów... wraz z instrukcją - kliknij i pobierz

_____________________________________________________________________________