„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OPERACJA WŁASNA NR 2/2020

(opublikowano 01.10.2020)

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2020

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, działająca na terenie gmin:

Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Instytucja planująca realizację operacji:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania SPISZ – PODHALE

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny: (1.) Spisz i Podhale – współpraca dla rozwoju

Cel szczegółowy: (1.1) Wsparcie rozwoju turystyki i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie: (1.1.7)     Wykreowanie wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala w ramach partnerstwa.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji realizowanych w partnerstwie ukierunkowanych na wykreowaniu wspólnego produktu turystycznego Spisza i Podhala.

Opis możliwych przedsięwzięć:

 1. Konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania, festyny, akcje społeczne itp.
 2. Wzmocnienie kapitału społecznego
 3. Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych
 4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego
 5. Minimalna liczba partnerów – 3

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru:          50 000,00 zł.

Wysokość pomocy:          50 000,00 zł

Intensywność pomocy i forma wsparcia:     do 90% kosztów kwalifikowalny w formie refundacji.

Podmiot uprawniony do składania wniosku:           LGD, osoba prawna

Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:

30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. 01.10 2020 r. do 30.10.2020r.,  w godzinach od 9:00 do 13:00

Forma i miejsce składania wniosków:

Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłaszania zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnych LGD, w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (9:00 - 13:00). Formularz zgłoszenia składany jest przez Zgłaszającego osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się  na określoną godzinę.

Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność zakresu tematycznego operacji z zakresem wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60% możliwych do uzyskania punktów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 1. Formularz zgłaszania zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnych LGD - otwórz.
 2. Lokalne kryteria wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium   - otwórz.
 3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - otwórz.
 4. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa                          - otwórz pdf ,  - otwórz  excel.
 5. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz.
 6. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - otwórz.

Dodatkowe informacje:

 1. Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji, nie zgłosi Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale zamiaru realizacji takiej operacji lub nie będzie spełniał warunków niezbędnych do udzielenia wsparcia.
 2. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9, w godzinach przyjęć stron (8:00 - 14:30) oraz pod numerem  tel. 664 758 092.

 

UWAGA !!!!

Znak Ostrzegawczy Koronawirusa. | Premium Wektor

 1. Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę – pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w biurze w jednym czasie.
 2. Bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, mogą się Państwo liczyć z odmową udzielenia konsultacji tzw. „z marszu” lub z brakiem kontaktu z biurem, które może realizować inne zadania.
 3. Od wejścia do budynku biura i przez cały czas trwania konsultacji odbiorca i doradca muszą mieć zasłonięte nos i usta.
 4. Przy wejściu do biura interesant zobowiązany jest odkazić dłonie płynem dezynfekcyjnym.
 5. Osoby w złym stanie zdrowia z występującym kaszlem, dusznościami i gorączką nie będą obsłużone.

Prosimy mieć na uwadze, że musimy zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny.

Prosimy o przestrzeganie powyższych warunków w tych wyjątkowych czasach. Czynności te pomogą nam zachować przepisy dotyczące dystansu społecznego, bezpieczeństwa pracy w biurze oraz pozwolą uniknąć narażania naszych pracowników i interesantów.

Zachęcamy także w miarę możliwości do kontaktu telefonicznego i mailowego w godzinach 9:00 – 13:00 od poniedziałku do piątku.